Ads 468x60px

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

MỤC VỤ THÁNG 3

Đọc tiếp »

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2020

Đọc tiếp »

Tv 51:

Tv 51:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Have mercy on me, God, in accord with your merciful love;
in your abundant compassion blot out my transgressions.
4
Thoroughly wash away my guilt;
and from my sin cleanse me.
5
For I know my transgressions;
my sin is always before me.
6
Against you, you alone have I sinned;
I have done what is evil in your eyes
So that you are just in your word,
and without reproach in your judgment.
7
Behold, I was born in guilt,
in sin my mother conceived me.
8
Behold, you desire true sincerity;
and secretly you teach me wisdom.
9
Cleanse me with hyssop,* that I may be pure;
wash me, and I will be whiter than snow.
Đọc tiếp »

Gc 3:

Gc 3:
13 Anh em thân mến, trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết ? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng : những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. 14 Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. 16 Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. 17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. 18 Người xây dựng hoà bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hoà bình, là cuộc đời công chính.
Beloved : Who among you is wise and understanding? Let him show his works by a good life in the humility that comes from wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Wisdom of this kind does not come down from above but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice. But the wisdom from above is first of all pure, then peaceable, gentle, compliant, full of mercy and good fruits, without inconstancy or insincerity. And the fruit of righteousness is sown in peace for those who cultivate peace.
Đọc tiếp »

Lv 19:

Lv 19:
1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.
17 “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.”
The LORD said to Moses,
"Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy.
"You shall not bear hatred for your brother in your heart. Though you may have to reprove your fellow man, do not incur sin because of him.
Take no revenge and cherish no grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. I am the LORD."
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Gc 2

Gc 2:
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? 15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, 16 mà có ai trong anh em lại nói với họ : “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. 18 Đàng khác, có người sẽ bảo : “Bạn, bạn có đức tin ; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. 19 Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.” 20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không ? 21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao ? 22 Bạn thấy đó : đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. 23 Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép : Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 26 Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.
What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, "Go in peace, keep warm, and eat well," but you do not give them the necessities of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead.
Indeed someone might say, "You have faith and I have works." Demonstrate your faith to me without works, and I will demonstrate my faith to you from my works. You believe that God is one. You do well. Even the demons believe that and tremble. Do you want proof, you ignoramus, that faith without works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered his son Isaac upon the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by the works. Thus the scripture was fulfilled that says, "Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness," and he was called "the friend of God." See how a person is justified by works and not by faith alone. For just as a body without a spirit is dead, so also faith without works is dead.
Đọc tiếp »

Cn 9:

Cn 9:
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành
và kêu gọi :
4“Hỡi người ngây thơ khờ dại, hãy lại đây !”
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo :
5“Hãy đến mà ăn bánh của ta
và uống rượu do ta pha chế !
6Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống ;
hãy bước đi trên con đường hiểu biết.”
7Ai sửa dạy đứa ngoan cố
là chuốc lấy khinh dể vào thân.
Ai khiển trách tên gian ác
sẽ bị nó chửi rủa.
8Đừng khiển trách đứa ngoan cố
kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan,
con sẽ được họ thương mến.
9Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa.
Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm.
... Come, eat of my food,
and drink of the wine I have mixed!
Forsake foolishness that you may live;
advance in the way of understanding.”
Whoever corrects the arrogant earns insults;
and whoever reproves the wicked incurs opprobrium.
Do not reprove the arrogant, lest they hate you;
reprove the wise, and they will love you.
Instruct the wise, and they become still wiser;
teach the just, and they advance in learning.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Tv 91 >< COVID -19:

Tv 91 >< Covid -19:
1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với CHÚA rằng:
"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."

3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

7 Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người,
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân.
9 Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá.

13 Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.

14 Chúa phán: "Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
15 Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban."

You who dwell in the shelter of the Most High,*
who abide in the shade of the Almighty,*
Say to the LORD, “My refuge and fortress,
my God in whom I trust.”
3He will rescue you from the fowler’s snare,
from the destroying plague,
4He will shelter you with his pinions,
and under his wings you may take refuge;
his faithfulness is a protecting shield.
5You shall not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by day,
6Nor the pestilence that roams in darkness,
nor the plague that ravages at noon.
7Though a thousand fall at your side,
ten thousand at your right hand,
near you it shall not come.
8You need simply watch;
the punishment of the wicked you will see.
9Because you have the LORD for your refuge
and have made the Most High your stronghold,
10No evil shall befall you,
no affliction come near your tent.
11For he commands his angels with regard to you,

to guard you wherever you go.
12With their hands they shall support you,
lest you strike your foot against a stone.
13You can tread upon the asp and the viper,
trample the lion and the dragon.
14Because he clings to me I will deliver him;
because he knows my name I will set him on high.
15He will call upon me and I will answer;
I will be with him in distress;
I will deliver him and give him honor.
16With length of days I will satisfy him,
and fill him with my saving power.
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thông báo: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Lời nguyện trong cơn dịch bệnh
Đây là lời nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam để cầu nguyện trong cơn dịch bệnh Covid-19. 
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
 
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con Cha trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.
 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.
 
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.
 
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
 
Bà Rịa, ngày 17-02-2020Đã ký
+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN

Truyền thông HĐGMVN
Đọc tiếp »

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH


Đọc tiếp »

Gc 1:

Gc 1:
12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. 13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói : “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. 15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội ; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. 16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. 17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú ; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. 18 Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.
Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him. No one experiencing temptation should say, "I am being tempted by God"; for God is not subject to temptation to evil, and he himself tempts no one. Rather, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire conceives and brings forth sin, and when sin reaches maturity it gives birth to death. Do not be deceived, my beloved brothers:
all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth that we may be a kind of firstfruits of his creatures.
Đọc tiếp »

Gc 1:

Gc 1:
2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. 3 Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. 4 Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.
5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách. 6 Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống.
Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, he should ask God who gives to all generously and ungrudgingly, and he will be given it. But he should ask in faith, not doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed about by the wind.
Đọc tiếp »

Mc 8:

Mc 8:
Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5 Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. 8 Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9 Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
In those days when there again was a great crowd without anything to eat, Jesus summoned the disciples and said, My heart is moved with pity for the crowd, because they have been with me now for three days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will collapse on the way, and some of them have come a great distance."
His disciples answered him, "Where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted place?" Still he asked them, "How many loaves do you have?" "Seven," they replied. He ordered the crowd to sit down on the ground. Then, taking the seven loaves he gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to distribute, and they distributed them to the crowd.
They also had a few fish. He said the blessing over them and ordered them distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the fragments left over--seven baskets. There were about four thousand people. He dismissed them and got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanutha.
Đọc tiếp »

1V11:

1V11:
4 Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại ; lòng vua không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. 5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. 6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. 7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. 8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua ; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.
9 Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, 10 và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. 11 Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn : “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. 12 Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. 13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”
When Solomon was old his wives had turned his heart to strange gods, and his heart was not entirely with the LORD, his God, as the heart of his father David had been. By adoring Astarte, the goddess of the Sidonians, and Milcom, the idol of the Ammonites, Solomon did evil in the sight of the LORD; he did not follow him unreservedly as his father David had done.
Solomon then built a high place to Chemosh, the idol of Moab, and to Molech, the idol of the Ammonites, on the hill opposite Jerusalem.
He did the same for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods. The LORD, therefore, became angry with Solomon, because his heart was turned away from the LORD, the God of Israel, who had appeared to him twice
(for though the LORD had forbidden him this very act of following strange gods, Solomon had not obeyed him).
So the LORD said to Solomon: "Since this is what you want, and you have not kept my covenant and my statutes which I enjoined on you, I will deprive you of the kingdom and give it to your servant.
I will not do this during your lifetime, however, for the sake of your father David; it is your son whom I will deprive.
Nor will I take away the whole kingdom. I will leave your son one tribe for the sake of my servant David and of Jerusalem, which I have chosen."
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

THƯ MỤC VỤ TẾT CANH TÝ 2020


Đọc tiếp »

NỘI QUY GIỚI TRẺ

NỘI QUY GIỚI TRẺ - GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
(XIN MỜI XEM TIẾP)
Đọc tiếp »

NỘI QUY HỘI GIA TRƯỞNG CÔNG GIÁO

NỘI QUY
HỘI GIA TRƯỞNG CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
I- TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH:
Điều 1: Hội Gia trưởng Công Giáo quy tụ các phụ huynh và những người nam không lập gia đình trong Giáo xứ với mục đích thánh hoá bản thân, gia đình và môi trường xã hội.
Đọc tiếp »

NỘI QUY HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

NỘI QUY HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chiếu theo lịch sử tinh thần, mục đích và cơ cấu của Tổng Hội Các BMCG ở Paris (Pháp)
Xét theo nhu cầu mục vụ tông đồ của Giáo phận. Nay ấn định nội quy của Hội BMCG trong Giáo phận như sau:

(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)
Đọc tiếp »

NỘI QUY THIẾU NHI THÁNH THỂ

NỘI QUY THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

Năm 1910, qua sắc lệnh Quam Singulari, Đức thánh giáo hoàng Pio X cho phép và cổ võ việc cho
các thiếu nhi được rước lễ sớm.
Năm 1917, đứng trước tình trạng tục hóa trong các trường học của nước Pháp, cha Bessière, dòng
Tên, đã thành lập Nghĩa Binh Thánh Thể để bảo vệ tâm hồn các thiếu nhi.
Nhìn thấy kết quả giáo dục tại Pháp của Nghĩa Binh Thánh Thể, 2 linh mục thuộc tu hội Xuân Bích
đã thành lập đoàn Nghĩa Binh Thánh Thể đầu tiên tại Hà Nội năm 1929 và thành lập tại Huế và
Sàigòn năm 1931.
(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO

BÀI 3: “...qua Mẹ chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa...”
1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất xúc tích, cô động về Thánh Mẫu học, diễn tả chuẩn mực lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria: để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã ban cho Mẹ “đầy ơn phúc và nhắc chúng ta dến với Đức Mẹ để lãnh nhận ơn Chúa, canh tân đời sống theo thánh ý Chúa...
(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

BẠN TRẺ KẾT HÔN


NÓI VỚI CÁC BẠN TRẺ
CHUẨN BỊ HÔN NHÂN

Các bạn trẻ thân mến,
Giáo Hội rất quan tâm đến các bạn trẻ sẽ và sắp lập gia đình. Giáo Hội mong các bạn bước vào cuộc sống hôn nhân cách ý thức đầy đủ,đã được chuẩn bị kỹ càng, để sống đời hôn nhân cách kết quả. Muốn thế, xin các bạn trẻ lưu ý một vài điểm nhấn quan trọng sau đây:
(XIN MỜI ĐỌC TIẾP)
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Is 58:

Is 58:
7 Đây là lời Đức Chúa phán :
“Ngươi hãy chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
9Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,
10nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thoả lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.”
Thus says the LORD: Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless; clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own.
Then your light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed; Your vindication shall go before you, and the glory of the LORD shall be your rear guard.
Then you shall call, and the LORD will answer, you shall cry for help, and he will say: Here I am!
If you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted; Then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday.
Đọc tiếp »

Mc 6:

Mc 6:
30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
The Apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things.
Đọc tiếp »

Hc 47:

Hc 47:
8 Trong hết mọi việc làm,
Vua Đavít dùng lời tôn vinh chúc tụng
mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao ;
với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi
tỏ lòng yêu mến Đấng tạo thành ông.
9Ông cắt đặt ca viên,
để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót.
10Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng,
và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo,
để trong những ngày ấy, Danh Thánh được ca khen
và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.
11Đức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông
và nâng cao uy thế ông luôn mãi.
Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước :
cho vương quyền ông muôn năm tồn tại,
và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en.
With his every deed David offered thanks to God Most High, in words of praise. With his whole being he loved his Maker and daily had his praises sung; He added beauty to the feasts and solemnized the seasons of each year With string music before the altar, providing sweet melody for the psalms. So that when the Holy Name was praised, before daybreak the sanctuary would resound. The Lord forgave him his sins and exalted his strength forever; He conferred on him the rights of royalty and established his throne in Israel.
Đọc tiếp »

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

2Sm 24:

2Sm 24:
10 Vua Đa-vít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua Đa-vít thưa cùng Đức Chúa : “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” 11 Sáng hôm sau, khi vua Đa-vít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua Đa-vít, rằng : 12 “Hãy đi nói với Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : ‘Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.’” 13 Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói : “Ngài muốn điều gì xảy ra : hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch ? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.” 14 Vua Đa-vít nói với ông Gát : “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm !”
15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người trong dân đã chết. 16 Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân : “Đủ rồi ! Bây giờ rút tay lại.”

Afterward, however, David regretted having numbered the people, and said to the LORD: "I have sinned grievously in what I have done. But now, LORD, forgive the guilt of your servant, for I have been very foolish."
When David rose in the morning, the LORD had spoken to the prophet Gad, David's seer, saying:
"Go and say to David, 'This is what the LORD says: I offer you three alternatives; choose one of them, and I will inflict it on you.'"
Gad then went to David to inform him. He asked: "Do you want a three years' famine to come upon your land, or to flee from your enemy three months while he pursues you, or to have a three days' pestilence in your land? Now consider and decide what I must reply to him who sent me."
David answered Gad: "I am in very serious difficulty. Let us fall by the hand of God, for he is most merciful; but let me not fall by the hand of man."
Thus David chose the pestilence. Now it was the time of the wheat harvest when the plague broke out among the people. (The LORD then sent a pestilence over Israel from morning until the time appointed, and seventy thousand of the people from Dan to Beer-sheba died.)
But when the angel stretched forth his hand toward Jerusalem to destroy it, the LORD regretted the calamity and said to the angel causing the destruction among the people, "Enough now! Stay your hand."
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

2Sm 15:

2Sm 15:
13 Khi ấy, người đưa tin đến nói với vua Đa-vít : “Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.” 14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem : “Đứng lên ! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”
30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
16 5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y : “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại ! 8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi ; và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu !” 9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua : “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi ? Xin cho tôi qua chặt đầu nó !” 10 Vua nói : “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia ? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó : ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’, thì ai dám hỏi : ‘Tại sao mày làm như thế ?’” 11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi : “Này con trai ta, do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này ! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.” 13a Vua Đa-vít và người của vua tiếp tục đi trên đường.

An informant came to David with the report, "The children of Israel have transferred their loyalty to Absalom." At this, David said to all his servants who were with him in Jerusalem: "Up! Let us take flight, or none of us will escape from Absalom. Leave quickly, lest he hurry and overtake us, then visit disaster upon us and put the city to the sword." As David went up the Mount of Olives, he wept without ceasing. His head was covered, and he was walking barefoot. All those who were with him also had their heads covered and were weeping as they went. As David was approaching Bahurim, a man named Shimei, the son of Gera of the same clan as Saul's family, was coming out of the place, cursing as he came. He threw stones at David and at all the king's officers, even though all the soldiers, including the royal guard, were on David's right and on his left. Shimei was saying as he cursed: "Away, away, you murderous and wicked man! The LORD has requited you for all the bloodshed in the family of Saul, in whose stead you became king, and the LORD has given over the kingdom to your son Absalom. And now you suffer ruin because you are a murderer." Abishai, son of Zeruiah, said to the king: "Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over, please, and lop off his head." But the king replied: "What business is it of mine or of yours, sons of Zeruiah, that he curses? Suppose the LORD has told him to curse David; who then will dare to say, 'Why are you doing this?'" Then the king said to Abishai and to all his servants: "If my own son, who came forth from my loins, is seeking my life, how much more might this Benjaminite do so! Let him alone and let him curse, for the LORD has told him to. Perhaps the LORD will look upon my affliction and make it up to me with benefits for the curses he is uttering this day." David and his men continued on the road, while Shimei kept abreast of them on the hillside, all the while cursing and throwing stones and dirt as he went.
Đọc tiếp »

CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:


Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô

----------------------------------------
Đọc tiếp »

CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:


Phần 2: Cử hành Mầu nhiệm Kitô giáo

----------------------------------------
Đọc tiếp »

CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:


Phần 1: Tuyên xưng Đức tin

----------------------------------------
Đọc tiếp »

GIÁO LÝ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU


Giáo lý Xưng tội Rước lễ Lần đầu

----------------------------------------

Đọc tiếp »

GIÁO LÝ THÊM SỨC


Giáo lý Thêm sức (xem)

----------------------------------------

Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

CÙNG ĐỌC TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO:

Đọc tiếp »

GIÁO LÝ CHUNG LỄ CHÚA NHẬT: Bài 01/2020

-Bỏ bớt kinh để đọc chung trước khi tập đáp ca, vào lễ chiều Thứ bảy và sáng CN; người đọc dùng micro đọc lớn cả câu hỏi (H) và thưa (T) để cộng đoàn đọc theo…
-Linh động khi có thời gian nhiều thì đọc 2 lần
-Chúa Nhật nào có rao hôn phối hay thông báo dài thì có thể bỏ
-Đọc cho đến khi có bài giáo lý mới thay thế
-(Vi tính chỉ đánh số câu theo thứ tự ở phía trước (1-2-3..) còn số trong [ ] là để tham chiếu sách giáo lý của HĐGMVN, không cần đánh vào TV)

(XIN MỜI XEM TIẾP)
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Mc 4:

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: "Let us cross to the other side." Leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet! Be still!" The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?"
Đọc tiếp »

Mc 3:


31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
The mother of Jesus and his brothers arrived at the house. Standing outside, they sent word to Jesus and called him. A crowd seated around him told him, "Your mother and your brothers (and your sisters) are outside asking for you." But he said to them in reply, "Who are my mother and (my) brothers?"
And looking around at those seated in the circle he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and sister and mother."
Đọc tiếp »

2Cr 9:


2Cr 9:
Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện,9 theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.11 Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi.
Consider this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Moreover, God is able to make every grace abundant for you, so that in all things, always having all you need, you may have an abundance for every good work. As it is written: “He scatters abroad, he gives to the poor; his righteousness endures forever.” The one who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness. You are being enriched in every way for all generosity, which through us produces thanksgiving to God.
Đọc tiếp »

Ep 6:


Ep 6:
1 Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa : 3 Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
Children, obey your parents [in the Lord], for this is right. “Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord.”
Đọc tiếp »

HÀNH TRANG GIA ĐÌNH


I-MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SỐNG ĐẠO
1.  Sau khi sinh con ta phải lo việc gì?
1.-Phải lo rửa tội cho con. Cha mẹ có bổn phận lo cho con mình được rửa tội ngay trong những tuần lễ đầu tiên. (GL. 867). Cha mẹ chọn tên thánh, người đỡ đầu, liên hệ với Giáo Họ để đăng ký cho con được rửa tội sau khi sinh khoảng một tháng.
(XIN MỜI XEM TIẾP)
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.