Ads 468x60px

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Cn 9:

Cn 9:
Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành
và kêu gọi :
4“Hỡi người ngây thơ khờ dại, hãy lại đây !”
Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo :
5“Hãy đến mà ăn bánh của ta
và uống rượu do ta pha chế !
6Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống ;
hãy bước đi trên con đường hiểu biết.”
7Ai sửa dạy đứa ngoan cố
là chuốc lấy khinh dể vào thân.
Ai khiển trách tên gian ác
sẽ bị nó chửi rủa.
8Đừng khiển trách đứa ngoan cố
kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan,
con sẽ được họ thương mến.
9Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa.
Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm.
... Come, eat of my food,
and drink of the wine I have mixed!
Forsake foolishness that you may live;
advance in the way of understanding.”
Whoever corrects the arrogant earns insults;
and whoever reproves the wicked incurs opprobrium.
Do not reprove the arrogant, lest they hate you;
reprove the wise, and they will love you.
Instruct the wise, and they become still wiser;
teach the just, and they advance in learning.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.