Ads 468x60px

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Tv 51:

Tv 51:
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
Have mercy on me, God, in accord with your merciful love;
in your abundant compassion blot out my transgressions.
4
Thoroughly wash away my guilt;
and from my sin cleanse me.
5
For I know my transgressions;
my sin is always before me.
6
Against you, you alone have I sinned;
I have done what is evil in your eyes
So that you are just in your word,
and without reproach in your judgment.
7
Behold, I was born in guilt,
in sin my mother conceived me.
8
Behold, you desire true sincerity;
and secretly you teach me wisdom.
9
Cleanse me with hyssop,* that I may be pure;
wash me, and I will be whiter than snow.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.