Ads 468x60px

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

1V11:

1V11:
4 Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại ; lòng vua không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. 5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. 6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. 7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. 8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua ; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.
9 Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, 10 và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. 11 Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn : “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. 12 Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. 13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”
When Solomon was old his wives had turned his heart to strange gods, and his heart was not entirely with the LORD, his God, as the heart of his father David had been. By adoring Astarte, the goddess of the Sidonians, and Milcom, the idol of the Ammonites, Solomon did evil in the sight of the LORD; he did not follow him unreservedly as his father David had done.
Solomon then built a high place to Chemosh, the idol of Moab, and to Molech, the idol of the Ammonites, on the hill opposite Jerusalem.
He did the same for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods. The LORD, therefore, became angry with Solomon, because his heart was turned away from the LORD, the God of Israel, who had appeared to him twice
(for though the LORD had forbidden him this very act of following strange gods, Solomon had not obeyed him).
So the LORD said to Solomon: "Since this is what you want, and you have not kept my covenant and my statutes which I enjoined on you, I will deprive you of the kingdom and give it to your servant.
I will not do this during your lifetime, however, for the sake of your father David; it is your son whom I will deprive.
Nor will I take away the whole kingdom. I will leave your son one tribe for the sake of my servant David and of Jerusalem, which I have chosen."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.