Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

thơ - “Đường Hy Vọng”


 Đường Hy Vọng”
Gần đây, 3 Tổng Giáo Phận tại Việt Nam và rất nhiều
Đọc tiếp »

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2012


THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2012
CỦA ĐGM. GIÁO PHẬN PHAN THIẾTKính gửi :       Anh em linh mục, chủng sinh;
Anh chị em tu sĩ, giáo dân Giáo Phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến, hai tháng đầu năm 2012 - năm truyền giáo của Giáo Phận - đã qua đi với những niềm vui và nỗi buồn đáng ghi nhận.
Đọc tiếp »

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI


Sứ điệp Mùa Chay 2012
của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CHÚA NHẬT VII, THƯỜNG NIÊN, NGÀY CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ CÙ MI


Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân, ngaøy 19/2/2012
Giaùo xöù Cuø Mi-Giaùo phaän Phan Thieát thay maët toaøn theå giaùo phaän toân vinh Thaùnh Theå Chuùa.
Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân, ngaøy Chaàu löôït Giaùo xöù Cuø Mi
Trong nieàm vinh döï, Giaùo xöù Cuø Mi haân hoan thay maët giaùo phaän toân vinh Thaùnh Theå Chuùa.
          Moät tuaàn leã chuaån bò tröôùc ngaøy Chaàu löôït chính thöùc, vaøo luùc 18g30 caùc ngaøy trong tuaàn, töø thöù hai ngaøy 13/2/2012 ñeán thöù baûy ngaøy 18/2/2012. Saùu giaùo khu laàn löôït thay maët Giaùo xöù Cuø Mi kính Thaùnh Theå Chuùa.
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC ÔNG LUCIANO DE AGOSTINI


GIÁO HỌ PHÊRÔ (GIÁO XỨ CÙ MI) VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
TỔ CHỨC THÁNH LỄ  CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC ÔNG
LUCIANO DE AGOSTINI


 Được tin Đức Ông Luciano De Agostini (Giáo phận Verona, Italia), vị đại ân nhân của Giáo họ Phêrô (Giáo xứ Cù Mi) qua đời sau những tháng ngày lâm trọng bệnh. Toàn thể Giáo họ vô cùng thương tiếc tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông vào chiều ngày 13.02.2012.
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Giáo xứ Cù Mi, dâng Thánh Lễ cầu cho Cố Gerard Moussay


Giáo xứ Cù Mi, dâng Thánh lễ cầu cho Cha Cố 
Gerard Moussay 

Sáng nay, ngày 7 tháng 2 năm 2012. Cả  Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Cù Mi hướng về Thánh Lễ đặt biệt cầu cho linh hồn Cố Gerard Moussay (Thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP) – Nguyên cựu quản xứ giáo xứ Cù Mi-Việt Nam, mà cách đây 52 năm, Chúa đã gọi cha trong  sứ mệnh loan báo Tin Mừng tại giáo phận Nha Trang (Việt Nam), được yên giấc ngàn thu trong Chúa.
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Tin Buồn


TIN BUỒN
    


Cố Gérard Moussay,
Linh Mục Hội Thừa sai Paris (MEP)
Nguyên Cựu Chánh xứ Giáo xứ Cù Mi (01/1960-03/1961)
Vừa qua đời tại Pháp, hưởng thọ 80 tuổi.
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.