Ads 468x60px

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CHÚA NHẬT VII, THƯỜNG NIÊN, NGÀY CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ CÙ MI


Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân, ngaøy 19/2/2012
Giaùo xöù Cuø Mi-Giaùo phaän Phan Thieát thay maët toaøn theå giaùo phaän toân vinh Thaùnh Theå Chuùa.
Chuùa Nhaät VII Thöôøng Nieân, ngaøy Chaàu löôït Giaùo xöù Cuø Mi
Trong nieàm vinh döï, Giaùo xöù Cuø Mi haân hoan thay maët giaùo phaän toân vinh Thaùnh Theå Chuùa.
          Moät tuaàn leã chuaån bò tröôùc ngaøy Chaàu löôït chính thöùc, vaøo luùc 18g30 caùc ngaøy trong tuaàn, töø thöù hai ngaøy 13/2/2012 ñeán thöù baûy ngaøy 18/2/2012. Saùu giaùo khu laàn löôït thay maët Giaùo xöù Cuø Mi kính Thaùnh Theå Chuùa.
          Caùc Ban ngaønh vaø caùc Hoäi ñoaøn trong giaùo xöù cuøng baét tay vaøo lo chuaån bò cho ngaøy Chaàu löôït. Caùc Baø Meï chia nhau queùt doïn veä sinh nhaø thôø, nhaø xöù. Caùc oâng Gia tröôûng cuøng nhau doïn veä sinh khuoân vieân nhaø thôø. Ban trang trí, aâm thanh, ca ñoaøn, aåm thöïc,… moãi ngöôøi moãi vieäc ñua nhau hoaøn thaønh sôùm phaàn vieäc cuûa mình.
          Ngaøy troïng ñaïi ñaõ ñeán, ngaøy maø Giaùo xöù Cuø Mi vinh haïnh thay maët daân Chuùa trong toaøn theå giaùo phaän Phan Thieát toân vinh Thaùnh Theå.
Taùm phieân chaàu ñaõ ñöôïc nieâm yeát vaø chuaån bò. Sau Thaùnh leã cho ñeán 7g00-laø giôø chaàu cuûa Giôùi thieáu nhi; töø 7g00 ñeán 7g40 –Giôùi Gia tröôûng; roài ñeán Giôùi Caùc Baø Meï; Giôùi Treû vaø caùc Hoäi Ñoaøn; Giaùo hoï An toân vaø giaùo xöù baïn Maân Coâi chia seû hai giôø chaàu; giaùo hoï Pheâroâ (giaùo xöù Cuø Mi) chia seû moät giôø chaàu. Ñuùng 11 giôø, sau hoài chuoâng troáng, phieân chaàu beá maïc baét ñaàu.
Trong nieàm haân hoan, vui möøng. Toaøn caûnh giaùo xöù Cuø Mi hoâm nay chìm trong röøng côø hoa muoân saéc. Baø con giaùo daân trong vaø ngoaøi giaùo xöù, ñuû moïi phöông tieän, naøo xe ñaïp, xe gaén maùy, ngöôøi ñi boä luõ löôït ñoå veà nhaø thôø giaùo xöù Cuø Mi nhö moät ngaøy Hoäi lôùn. “Toân vinh Thaùnh Theå” bieåu ngöõ ñaët chính dieän tieàn saûnh nhaø thôø, ñaõ goùp phaàn laøm cho ngaøy Ñaïi hoäi cuûa giaùo xöù Cuø Mi theâm phaàn long troïng vaø hoaønh traùng.
Ñeán vôùi ngaøy Chaàu löôït cuûa giaùo xöù Cuø Mi trong giôø chaàu beá maïc. Giaùo xöù chuùng con haân hoan ñoùn chaøo cha Pheâroâ-Haït tröôûng Haït Haøm Taân, Cha xöù giaùo xöù Gio Linh, cha xöù giaùo xöù Maân Coâi. Caùc Soeur Coäng ñoaøn: Giaùo hoï An Toân, Giaùo xöù Maân Coâi, giaùo hoï Pheâ roâ, coäng ñoaøn Philipphe, quyù Souer coäng ñoaøn Cuø Mi,vaø toaøn theå coäng ñoaøn daân Chuùa trong vaø ngoaøi giaùo xöù.
Sau giôø chaàu beá maïc, chia seû nieàm vui chung vôùi giaùo xöù chuùng con coù  cha Haït tröôûng-Haït Haøm Taân, cha xöù Gio Linh, cha xöù Maân Coâi, Thaày Phoù teá Thomas Hieäp, quyù vò ñaïi dieän Ban ñieàu haønh caùc Giaùo khu, giaùo hoï, giaùo xöù, caùc Coäng ñoaøn, caùc Ban ngaønh, Ñoaøn theå vaø caùc quyù vò khaùch môøi trong vaø ngoaøi giaùo xöù qua böõa côm thaân maät ñöôïc toå chöùc taïi nhaø xöù.
          Trong taâm tình hieäp thoâng vaø yeâu meán, böõa côm hoâm nay nhö moät phaàn löông thöïc Chuùa ban, lieân keát moïi ngöôøi chuùng con qua nhöõng caâu chuyeän, aùnh maét, noùi cöôøi raâm ran, vui veû.
Keát thuùc ngaøy Chaàu löôït cuûa giaùo xöù Cuø Mi vôùi söï toát ñeïp, soát saéng,  moïi ngöôøi chia tay nhau trong nieàm vui, phaán khôûi vì hoâm nay ngaøy Giaùo xöù Cuø Mi ñaõ hoaøn thaønh troïng traùch cuûa mình maø giaùo phaän ñaõ giao phoù, ngaøy maø daân Chuùa giaùo xöù Cuø Mi thay maët giaùo phaän daâng leân Thaùnh Theå Chuùa muoân muoân lôøi thaønh kính, yeâu meán, taï ôn vaø tri aân./.
JB Thaønh Nhieân.
         


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.