Ads 468x60px

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

ĐOÀN CHIÊN CỦA CHÚA

Ga 10:
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”
Jesus said: «My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.
I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand.
My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand.
The Father and I are one."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.