Ads 468x60px

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

XƯNG TỘI (ĐTC Phanxicô, 25/03/2022)


“Chúng ta rất thường hay nghĩ rằng Xưng tội là chúng ta cúi đầu đến với Thiên Chúa. Nhưng trên hết, chúng ta không phải là những người trở về với Chúa; chính Chúa là Đấng đến thăm chúng ta, đến đổ tràn ân sủng của Người cho chúng ta. Xưng tội là cho Chúa Cha niềm vui lại nâng chúng ta đứng dậy.
Trọng tâm của điều chúng ta sẽ trải nghiệm không phải là tội lỗi của chúng ta, nhưng là ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu tội lỗi của chúng ta là trung tâm của bí tích, thì nó hầu như lệ thuộc vào chúng ta, vào sự ăn năn thống hối của chúng ta, vào những nỗ lực của chúng ta, vào những cam kết của chúng ta. Nhưng ngược lại, chính Chúa ở trung tâm, Người giải thoát chúng ta và giúp chúng ta đứng dậy.
Bí tích Hoà giải - bí tích của niềm vui
Chúng ta hãy trả lại quyền tối thượng cho ân sủng và cầu xin ơn để hiểu rằng bí tích Hoà giải trên hết không phải là chúng ta bước đến với Chúa, nhưng là vòng tay của Người ôm lấy chúng ta, làm chúng ta kinh ngạc và cảm động. Như xảy ra với Mẹ Maria ở Nadarét, chính Chúa bước vào nhà chúng ta và mang một niềm kinh ngạc và niềm vui mà chúng ta chưa từng biết. Trước tiên chúng ta hãy nhìn mọi sự theo quan điểm của Thiên Chúa: sau đó chúng ta sẽ khám phá lại lòng yêu mến của mình đối với bí tích Hoà giải. Chúng ta cần điều này, bởi vì mọi sự tái sinh nội tâm, mọi sự đổi mới thiêng liêng đều bắt đầu từ đó, từ ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Chớ gì chúng ta đừng lơ là đối với bí tích Hòa giải, nhưng tái khám phá nó như là bí tích của niềm vui. Vâng, của niềm vui, bởi vì sự xấu hổ vì tội lỗi của chúng ta trở thành cơ hội để để cảm nghiệm vòng tay ấm áp của Chúa Cha, sức mạnh dịu dàng của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta, và “sự dịu dàng từ mẫu” của Chúa Thánh Thần. Đó là trọng tâm của bí tích Hoà giải.” (ĐTC Phanxicô, 25/03/2022)
All too often, we think that Confession is about going to God with dejected looks. Yet it is not so much that we go to the Lord, but that he comes to us, to fill us with his grace, to fill us with his joy. Our confession gives the Father the joy of raising us up once more.
It is not so much about our sins as about his forgiveness. Our sins are present but the forgiveness of God is always at the heart of our confession. Think about it: if our sins were at the heart of the sacrament, almost everything would depend on us, on our repentance, our efforts, our resolves. Far from it. The sacrament is about God, who liberates us and puts us back on our feet.
Let us recognize once more the primacy of grace and ask for the gift to realize that Reconciliation is not primarily our drawing near to God, but his embrace that enfolds, astonishes and overwhelms us. The Lord enters our home, as he did that of Mary in Nazareth, and brings us unexpected amazement and joy - the joy of forgiveness. Let us first look at things from God’s perspective: then we will rediscover our love for Confession. We need this, for every interior rebirth, every spiritual renewal, starts there, from God’s forgiveness.
May we not neglect Reconciliation, but rediscover it as the sacrament of joy. Yes, the sacrament of joy, for our shame for our sins becomes the occasion for an experience of the warm embrace of the Father, the gentle strength of Jesus who heals us, and the “maternal tenderness” of the Holy Spirit. That is the heart of Confession.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.