Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

CHÚNG TA LÀ “NGƯỜI NHÀ” TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA

Thứ ba, 29 tn
Bđ1-Ep 2 :
Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần...
Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con “ở xa” nhưng “ở gần”... và giúp chúng con biết mình “không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú” mà là “người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà” trong gia đình giáo xứ, giáo phận... thấy rõ trách nhiệm của mình, và nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh. Amen.
But now in Christ Jesus you who once were far off have become near by the blood of Christ..
So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him the whole structure is held together and grows into a temple sacred in the Lord; in him you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.