Ads 468x60px

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022

NĂM SỰ THƯƠNG (Tông thư Kinh Mân Côi)

“22. Các sách Tin mừng đặt để một tầm quan trọng lớn cho các mầu nhiệm thương khó của Đức Kitô. Từ khởi đầu, lòng đạo đức Kitô giáo, đặc biệt trong mùa Chay qua việc thực hành Đường Thánh giá, đã dừng lại ở mỗi giai đoạn của cuộc khổ nạn, nhận thức rằng cao điểm của mặc khải về tình yêu Thiên Chúa và nguồn mạch ơn cứu độ được tìm thấy nơi đó. Kinh mân côi chọn lựa một vài giai đoạn của cuộc khổ nạn, để mời gọi các tín hữu chiêm ngưỡng trong tâm hồn và sống lại thời điểm ấy. Giòng suy niệm mở đầu với biến cố vườn Cây dầu, nơi đó Đức Kitô kinh nghiệm sự sầu não khi đối diện với thánh ý Thiên Chúa, khi mà tính yếu đuối của xác thịt bị cám dỗ muốn chống lại. Nơi đó Đức Giêsu gặp phải mọi cơn cám dỗ và đối diện với mọi thứ tội của nhân loại, để thốt lên với Chúa Cha: Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha (Lc 22,42 và song song). Tiếng Xin vâng của Đức Kitô đối lại với tiếng Không của tổ tiên chúng ta trong vườn Địa đàng. Và cái giá của sự trung thành với thánh ý Chúa Cha tỏ lộ trong các mầu nhiệm tiếp theo; qua việc đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá và chết trên thập giá, Chúa đã bị gục ngã trong những đau khổ hèn hạ nhất: Ecce homo !
Sự đau khổ hèn hạ đó mặc khải không những tình yêu Thiên Chúa nhưng còn ý nghĩa của chính con người nữa.
Ecce homo: ý nghĩa, nguồn gốc và sự hoàn thành của con người được tìm thấy trong Đức Kitô, vị Thiên Chúa vì yêu thương đã hạ mình cho đến chết, chết trên thập giá (Pl 2,8). Các sự thương giúp người tín hữu sống lại cái chết của Đức Giêsu, đứng dưới chân Thánh giá bên cạnh Đức Maria, cùng với Mẹ tiến vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người và kinh nghiệm năng lực trao ban sự sống của nó.”
The Sorrowful Mysteries
22. The Gospels give great prominence to the sorrowful mysteries of Christ. From the beginning Christian piety, especially during the Lenten devotion of the Way of the Cross, has focused on the individual moments of the Passion, realizing that here is found the culmination of the revelation of God's love and the source of our salvation. The Rosary selects certain moments from the Passion, inviting the faithful to contemplate them in their hearts and to relive them. The sequence of meditations begins with Gethsemane, where Christ experiences a moment of great anguish before the will of the Father, against which the weakness of the flesh would be tempted to rebel. There Jesus encounters all the temptations and confronts all the sins of humanity, in order to say to the Father: “Not my will but yours be done” (Lk 22:42 and parallels). This “Yes” of Christ reverses the “No” of our first parents in the Garden of Eden. And the cost of this faithfulness to the Father's will is made clear in the following mysteries; by his scourging, his crowning with thorns, his carrying the Cross and his death on the Cross, the Lord is cast into the most abject suffering: Ecce homo!
This abject suffering reveals not only the love of God but also the meaning of man himself.
Ecce homo: the meaning, origin and fulfilment of man is to be found in Christ, the God who humbles himself out of love “even unto death, death on a cross” (Phil 2:8). The sorrowful mysteries help the believer to relive the death of Jesus, to stand at the foot of the Cross beside Mary, to enter with her into the depths of God's love for man and to experience all its life-giving power.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.