Ads 468x60px

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

25/07-Tháng Giacôbê tông đồ, lễ kính

Mt 20 :
Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Suy niệm :
Người mẹ và gia đình này thật hạnh phúc vì Chúa chọn cả hai anh em ruột làm tông đồ và là hai trong ba tông đồ gần Chúa nhất : Phêrô, Giacôbê và Gioan.
Nhưng động cơ theo Chúa là “cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả”... vinh quang hơn là hy sinh phục vụ... đã được Chúa thanh luyện, và Giacôbê trở thành tông đồ tử đạo đầu tiên.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gọi và chọn nhiều người trong gia đình con dâng mình cho Chúa hay làm việc tông đồ giáo dân nơi các giáo xứ... Xin thanh luyện ý hướng chúng con, biết hy sinh phục vụ “cho danh Cha cả sáng...”. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.