Ads 468x60px

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

XIN GIÚP CON LÀM LÀNH LÁNH DỮ


(Rm 7, 18-25)
Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa ; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác : luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.
24 Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? 25a Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !
Suy niệm
Bài đọc 1 hôm nay rất ý nghĩa cho ngày toàn quốc chay tịnh và làm việc thiện xin ơn chữa lành khỏi đại dịch Covid-19, trùng ngày lễ nhớ thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2, vị giáo hoàng can đảm thay đổi thế giới tốt hơn… Xin ngài cùng thánh nữ bác ái của thế kỷ 21-Mẹ Têrêxa giúp chúng con “nhiệt tâm làm việc thiện”… để qua cơn dịch này, thế giới có nền văn minh tình thương tốt đẹp hơn…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.