Ads 468x60px

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Thứ sáu, 30 tn

Bđ1, Pl 1

Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.
3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. 4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 7 Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho các mục tử luôn “cảm tạ Thiên Chúa mỗi lần nhớ đến” đàn chiên, “luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho hết thảy” Dân Chúa... Ước gì chúng con có tâm tình của thánh Phaolô : “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh chị em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su.”...
Và Dân Chúa “từ buổi đầu cho đến nay, đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng” có “lòng mến của ngày thêm dồi dào, được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn ; được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm...” Amen.
Paul and Timothy, slaves of Christ Jesus, to all the holy ones in Christ Jesus who are in Philippi, with the overseers and ministers: grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God at every remembrance of you, praying always with joy in my every prayer for all of you, because of your partnership for the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. It is right that I should think this way about all of you, because I hold you in my heart, you who are all partners with me in grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer: that your love may increase ever more and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.