Ads 468x60px

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Thứ hai, 27 tn

Bđ1, Gl 1 :

Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên, khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác. 7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Ki-tô đó thôi. 8 Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi ! 9 Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại : nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi ! 10 Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa ? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời ? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.
11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.
Suy niệm :
Gần 2000 năm trước, thánh Phaolô là bậc thầy vĩ đại loan báo Tin Mừng, đã chứng kiến và phải nhắc nhở những tín hữu “trở mặt mau lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, để theo một Tin Mừng khác” của “một vài kẻ phá rối anh em, và muốn làm xáo trộn Tin Mừng của Đức Ki-tô”...
Lạy Chúa, xin giúp con cái Chúa đủ khôn ngoan trước “tin vịt-fake news” của thời đại ; và không bị đánh lừa bởi thế lực “phản Kitô” đang gieo rắc những giáo thuyết sai lạc làm xa Chúa và Hội Thánh, những tư tưởng huỹ diệt con người... nhưng giúp chúng con trung tín với “Tin Mừng tôi (thánh Phaolô) loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải.” Amen.

Brothers and sisters: I am amazed that you are so quickly forsaking the one who called you by the grace of Christ for a different gospel (not that there is another). But there are some who are disturbing you and wish to pervert the gospel of Christ.
But even if we or an angel from heaven should preach (to you) a gospel other than the one that we preached to you, let that one be accursed! As we have said before, and now I say again, if anyone preaches to you a gospel other than the one that you received, let that one be accursed! Am I now currying favor with human beings or God? Or am I seeking to please people? If I were still trying to please people, I would not be a slave of Christ.
Now I want you to know, brothers, that the gospel preached by me is not of human origin. For I did not receive it from a human being, nor was I taught it, but it came through a revelation of Jesus Christ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.