Ads 468x60px

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Thứ bảy, 26 tn

Bđ1, G 42 :

Bấy giờ, ông Gióp thưa với Đức Chúa :
2“Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.
3‘Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch ?’
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
5Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
6Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.”
12 Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là “Bồ Câu”, cô thứ hai là “Hoa Quế” và cô thứ ba là “Phấn Thơm”. 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai.
16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời.
Job answered the LORD and said:
I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered. I have dealt with great things that I do not understand; things too wonderful for me, which I cannot know.
I had heard of you by word of mouth, but now my eye has seen you. Therefore I disown what I have said, and repent in dust and ashes. Thus the LORD blessed the latter days of Job more than his earlier ones. For he had fourteen thousand sheep, six thousand camels, a thousand yoke of oxen, and a thousand she-asses. And he had seven sons and three daughters,
of whom he called the first Jemimah, the second Keziah, and the third Keren-happuch. In all the land no other women were as beautiful as the daughters of Job; and their father gave them an inheritance among their brethren. After this, Job lived a hundred and forty years; and he saw his children, his grandchildren, and even his great-grandchildren. Then Job died, old and full of years.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.