Ads 468x60px

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

2Tm 4:

10 Con thân mến, Đê-ma đã bỏ cha, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với cha. Con hãy đem anh Mác-cô đi với con, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của cha. 12 Ty-khi-cô thì cha đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng cha đã để quên nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, nhờ con đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho cha nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả con nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.

Beloved: Demas, enamored of the present world, deserted me and went to Thessalonica, Crescens to Galatia, and Titus to Dalmatia.
Luke is the only one with me. Get Mark and bring him with you, for he is helpful to me in the ministry. I have sent Tychicus to Ephesus. When you come, bring the cloak I left with Carpus in Troas, the papyrus rolls, and especially the parchments. Alexander the coppersmith did me a great deal of harm; the Lord will repay him according to his deeds. You too be on guard against him, for he has strongly resisted our preaching.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.