Ads 468x60px

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Thứ sáu, 18 tn

Mt 16 :
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

Suy niệm :
Chúa đã cứu độ chúng con và nhân loại bằng con đường thập giá, và chúng con tiếp tục cộng tác trong chương trình cứu độ ấy là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình” theo Chúa...
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có thập giá, đó là : những đau thương tinh thần và thể xác, những trái ý nghịch cảnh trong cuộc sống, những phiền não do tha nhân hay chính tự thân con tạo ra...
Xin giúp con tin rằng “thập giá mình” là thích hợp với mình mà Chúa tình thương sẽ giúp mình “bỏ mình” vác lấy ; xin đừng để con bỏ thập giá mình mà chỉ đòi vác thập giá người khác, nhưng biết đón nhận thập giá Chúa trao, vác đi theo Chúa “chẳng những là bằng lòng mà còn lại vui lòng nữa”... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.