Ads 468x60px

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Thông báo Chầu lượt, Chúa nhật ngày 12/01/2014

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
    GIÁO HẠT HÀM TÂN
       GIÁO XỨ CÙ MI
                 ab

Ngaøy 12- 01-2014 Chuùa Nhaät, Chuùa Gieâsu Chòu  Pheùp Röûa,
Giaùo xöù Cuø Mi thay maët Giaùo phaän
TOÂN VINH THAÙNH THEÅ CHUÙA
CÁC PHIÊN CHẦU TRONG NGÀY

7g00 – 7g40:
Giới Gia trưởng; Thiếu nhi;
7g40 – 8g20:
Giới Các Bà Mẹ Công Giáo;
8g20 – 9g00:
Các Hội đoàn: Legio, TVTM, LCTX, Hội Mân Côi, Têrêxa, Giới trẻ;
9g00 – 9g40:
Giáo xứ Thánh Giuse;
9g40 – 10g20:
Giáo xứ Mân Côi;
10g20 – 11g00:
Giáo xứ Hồ Thắng;
11g 00:
CHẦU CHUNG do Cha Nguyên Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân chủ sự.

-Sau giờ chầu chung, kính mời Quý Cha, Quý Soeurs, BTV các Giáo xứ bạn, dùng cơm trưa với Giáo xứ chúng con tại nhà xứ.
(Riêng Giáo xứ nhà, kính mời Quý Soeurs Cộng đoàn Cù Mi và Philipphe. Mỗi BĐH 6 giáo khu, Hội đoàn, Ca đoàn: đại diện 01 vị )

Lưu ý:    
v    Xin BĐH các Giáo khu thông báo rộng rãi để mọi người tham dự đông đủ.
v    Xin liên hệ Ban Phụng vụ để chuẩn bị hướng dẫn phiên chầu./. 

BAN THƯỜNG VỤ

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.