Ads 468x60px

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Danh sách cấp giấy khen cho các lớp Giáo lý ngày 20/6/2011


Danh sách cấp giấy khen cho các lớp Giáo lý ngày 20/6/2011

Stt
Teân Thaùnh Hoï vaø Teân
Naêm sinh
Lôùp giaùo lyù
Haïng
01
Teâreâxa Traàn Thò Phöôïng
1995
Thaêng tieán 2
Haïng 1
02
Anna Nguyeãn Thò Myõ Linh
1996
Thaêng tieán 2
Haïng 1
03
Phaoloâ Buøi Quoác Trung
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 1
04
Maria Nguyeãn Ngoïc Yeán Nhung
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 1
05
Anna Phaïm Thò Hoàng Nhung
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 1
06
Maria Trònh Thò Bích Haïnh
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 1
07
Maria Phaïm Thò Thuùy Vy
1998
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 1
08
Agata Nguyeãn Thò Maãu Duyeân
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 1
09
Matta Phaïm Thò Myõ Chaâu
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 1
10
Giacoâbeâ Voõ Trung Kieân
2001
Xöng toäi -Röôùc leã 2
Haïng 1
11
Matta Leâ Vuõ Thuïc Anh
2001
Xöng toäi -Röôùc leã 2
Haïng 1
12
Matta Traàn Thò Kim Hueä
2002
Xöng toäi -Röôùc leã 1
Haïng 1
13
Mattinoâ Löông Buøi Ñöùc Duy
2005
Khai taâm 1
Haïng 1
14
Maria Tröông Ngoïc Khaùnh Vi
2003
Khai taâm 2
Haïng 1
15
Teâreâxa Ñaëng Hoaøng Caåm Nhung
1995
Thaêng tieán 2
Haïng 2
16
Maria Nguyeãn Thò Hoàng Traân
1996
Thaêng tieán 2
Haïng 2
17
Dom Nguyeãn Vinh Phuù
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 2
18
Maria Voõ Thò Kim Luyeán
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 2
19
Mañalenna Nguyeãn Traàn Kim Ngaân
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 2
20
Mañalenna Hoaøng Gia Linh
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 2
21
Maria Nguyeãn Thò AÙnh Hoàng
1998
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 2
22
Matta Voõ Thò Kieàu Dieãm
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 2
23
Maria Traàn Nguyeân Thaûo Dung
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 2
24
Maria Nguyeãn Thò AÙi Phi
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 2
25
Veâroânica Leâ Vuõ Thieáu Anh
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 2
26
Anna Leâ Nguyeân Taâm
2002
Xöng toäi- Röôùc leã 1
Haïng 2
27
Anna Nguyeãn Thò Myõ Anh
2003
Khai taâm 2
Haïng 2
28
Matta Traàn Ngoïc Minh Thö
2005
Khai taâm 1
Haïng 2
29
Maria Nguyeãn Thò Linh Chi
1995
Thaêng tieán 2
Haïng 3
30
Teâreâxa Nguyeãn Thò Tuyeát Söông
1995
Thaêng tieán 2
Haïng 3
31
Jacobe Nguyeãn Vöông Hieåu
1996
Thaêng tieán 2
Haïng 3
32
Anna Nguyeãn Thò Bích Chi
1996
Thaêng tieán 2
Haïng 3
33
Agata Voõ Thò Myõ Linh
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 3
34
Teâreâxa Tröông Thuùy Duyeân
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 3
35
Anna Nguyeãn Thò Thu Thaûo
1998
Thaêng tieán 1
Haïng 3
36
Pheâro Hoà Syõ Ñaït
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 3
37
Teâreâxa Nguyeãn Hoaøng Thaûo Nghi
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 3
38
Matta Nguyeãn Thò Minh Ñaøi
1997
Thaêng tieán 1
Haïng 3
39
Maria Traàn Thò Leä Nhi
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 3
40
Anna Taï Haèng Hoaøi Nhö
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 3
41
Pheâroâ Nguyeãn Trình Thieän
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 3
42
Gioan Nguyeãn Hoaøng Gia
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 2
Haïng 3
43
Maria Nguyeãn Thò Kim Hoaøng
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 3
44
Giuse Nguyeãn Duy Khanh
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 3
45
Pheâroâ Leâ Vaên Linh
2000
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 3
46
Maria Traàn Thò Myõ Xuaân
1999
Trong quyeàn naêng CTT -Naêm 1
Haïng 3
47
Anreâ Nguyeãn Hoaøng Haûi Sang
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 3
48
Gioan Nguyeãn Quoác Cöôøng
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 3
49
Micae Tröông Hoaøng Gia
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 3
50
Anna Nguyeãn Thò Ngoïc Yeán
2001
Xöng toäi- Röôùc leã 2
Haïng 3
51
Teâreâxa Nguyeãn Thò Caåm Ly
2002
Xöng toäi- Röôùc leã 1
Haïng 3
52
Anna Voõ Thò Huyeàn My
2002
Xöng toäi- Röôùc leã 1
Haïng 3
53
Giacoâbeâ Nguyeãn Ñöùc Khoâi
2003
Khai taâm 2
Haïng 3
54
Teâreâxa Nguyeãn Hoaøng Ngoïc AÙnh
2003
Khai taâm 2
Haïng 3
55
Pheâroâ Nguyeãn Hoaøng Thieân AÂn
2005
Khai taâm 1
Haïng 3
56
Teâreâxa Nguyeãn Thò Hoàng Sinh
2005
Khai taâm 1
Haïng 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.